Projectleider / chef du projet

centexbel logo Het Belgisch technisch en wetenschappelijk centrum voor de textiel- en kunststofverwerkende industrie, CENTEXBEL, wil de competitiviteit van de Belgische textielbedrijven en kunststofverwerkende bedrijven bevorderen door aansporen tot en ondersteunen van innovatie.
Als één van de grootste Europese onderzoekscentra voert CENTEXBEL vijf activiteiten uit die elkaar versterken: toegepast onderzoek & ontwikkeling, testing en certificatie, kennisverspreiding en normalisatie.
De geaccrediteerde laboratoria van CENTEXBEL (BELAC ISO/IEC 17025) voeren een volledige reeks textieltests uit. Met zijn semi-industriële pilootlijnen voor product- en procesontwikkeling, begeleidt CENTEXBEL bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe, originele en succesvolle nicheproducten en/of toepassingen van nieuwe technologieën.

In het kader van dit INTERREG-project, zal op het applicatieplatform waar verschillende verwerkingstechnieken kunnen ingezet worden (spuitgieten, textielextrusie, 3D printen, ... ) nagegaan worden hoe de (eerste en tweede generatie) thermoplastische elastomeren worden verwerkt. CENTEXBEL heeft ook een jarenlange ervaring met het uitvoeren van testen op kunststoffen. In het kader van dit project zullen dergelijke analyses bijdragen tot kennisverwerving over de relatie tussen morfologie, procescondities en producteigenschappen van thermoplastische elastomeren.
CENTEXBEL heeft een internationaal en sector overschrijdend netwerk met diverse onderzoeksinstellingen, universiteiten en gespecialiseerde leveranciers en gebruikersgroepen. In het kader van dit INTERREG-project, voert CENTEXBEL ook de algemene coördinatie uit.

Partners / Partenaires

Université de Lille In samenwerking met de hogescholen, de nationale onderzoeksinstellingen, het universitair ziekenhuis van Lille en het Pasteur Instituut te Lille, voert de Universiteit van Lille onderzoek op hoog niveau en ontwikkelt innovaties op het vlak van technologie of diensten via grote wetenschappelijke projecten, hoogwaardige technologische tools en partnerships met de sociaal-economische en culturele actoren (bedrijven, stichtingen, verenigingen, openbare instanties).
Excellentie is de sokkel van haar ambitie, het gevoerd beleid streeft ernaar het continuüm tussen disciplinair en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek te versterken, in overeenstemming met de grote maatschappelijke uitdagingen, alsook het onderzoek in partnership met de sociaal-economische actoren. De Universiteit van Lille voert haar projecten uit in een internationale onderzoekscontext, onder meer met Noordwest-Europa en met talrijke partners over de hele wereld.
De Universiteit van Lille is multidisciplinair, de kwaliteit van haar onderzoek is erkend via projecten in vooraanstaande laboratoria en met hoogtechnologische apparatuur. Bovendien steunt de Universiteit de opkomst van nieuwe thematieken om de ontdekkingen en de uitvindingen van de toekomst mogelijk te maken. In het kader van het Interreg ELASTO-PLAST project, zullen de vorsers van UCCS (Onderzoeksgroep Katalyse en Vastestof Chemie) die gespecialiseerd zijn in katalytische polymerisatie, bijdragen tot de ontwikkeling van de tweede generatie van thermoplastische elastomeren, met de steun van de specialisten op het vlak van karakterisatie van hoogwaardige polymere materialen van UMET (Onderzoeksgroep Materialen en Transformaties).

Université de Reims Champagne - Ardenne In het kader van het Elasto-Plast project, draagt de Universiteit van Reims Champagne-Ardenne bij via haar Laboratorium voor Engineering en Materiaalkunde (LISM / EA 4695). Dit lab werd opgericht in januari 2012 en kan rekenen op docenten-vorsers waarvan het onderzoekswerk zich toespitst op de ontwikkeling, de processing en de analyse van materialen en hun eigenschappen.
Alle onderzoeksniveaus komen aan bod, van nanomaterialen tot tools en alledaagse materialen.
Dankzij het multidisciplinair karakter van de leden van het LISM, kunnen ook andere domeinen aan bod komen, zoals agro- en biomaterialen, metalen, polymeren en composieten, en kan het lab ook instaan voor de evaluatie van hun fysische en mechanische kenmerken alsook hun chemische reactiviteit.
In het kader van dit project, zal het LISM dus zijn expertise en materiële middelen leveren die nodig zijn om de functionele eigenschappen van de grondstoffen en gefabriceerde producten te kenmerken en om de verbanden tussen structuur/eigenschappen/processen te begrijpen.
Bovendien werkt het LISM in associatie met het FabLab « Smart Materials » van het Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs van Charleville-Mézières, dat beschikt over de middelen en competenties voor additive manufacturing.
In het kader van het Elasto-Plast project, zal de Fused Deposition Modelling (FDM) technologie gebruikt worden voor de processing van eerste en tweede generatie elastomeren. Bovendien onderhoudt het LISM nauwe contacten met het lokaal industrieel weefsel en heeft het samenwerkingsverbanden met meerdere ondernemingen in de regio en in naburige regio’s.

Imt lille-douai IMT Lille Douai is een hogeschool voor ingenieurswetenschappen en een onderzoekscentrum dat 5 departementen omvat, onder meer het departement TPCIM (Polymeer- en Composiettechnologie en Mechanische Engineering). Het departement TPCIM is een multidisciplinair team voor fundamenteel en toegepast onderzoek dat is samengesteld uit docenten-vorsers, ingenieurs, technici en een administratieve dienst. De activiteiten spitsen zich toe op de optimalisatie van de verwerking/processing van polymeren (biopolymeren inbegrepen) en van hun functionele eigenschappen voor diverse toepassingsdomeinen van de kunststofverwerking. Het TPCIM kan bogen op een in Frankrijk ongeëvenaard technologisch platform dat het merendeel van de technologieën voor de verwerking/processing van polymeren op industriële schaal omvat (modulaire dubbelschroefextruders, extrusie-blow moulding lijnen, spuitgietplatform voor diverse materialen, 3D printers, enz...) alsook specifieke middelen voor de karakterisatie van polymere materialen (mechanische, thermomechanische, reologische, thermische, structurele eigenschappen, enz....).
De bijdrage van het TPCIM tot het Elasto-Plast project heeft voornamelijk betrekking op de evaluatie van de verwerkbaarheid via additive manufacturing (FreeFormer projectietechnologie van gesmolten microdruppels) van de 1ste en 2de generatie thermoplastische elastomeren die in het project gebruikt en/of ontwikkeld worden en van de resulterende functionele prestaties.

Armines L'Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels (ARMINES) est une structure de recherche contractuelle (de statut associatif, loi de juillet 1901) partenaire de grandes Ecoles d'Ingénieurs (dont l'Ecole Des Mines de Douai). Elle a pour objet la recherche orientée vers l'industrie. Au travers d'une convention signée avec l'Etat en 1972 (Ministère de l'Industrie) puis des conventions bilatérales avec chacune des écoles partenaires placées sous la tutelle du Ministère de l'Industrie, ARMINES a mis en place des centres de recherche communs avec diverses écoles d'ingénieurs (dont l'Ecole des Mines de Douai). ARMINES est donc lié à Mines Douai par une convention dont l'objet est d'organiser un centre de recherche commun au sein duquel ARMINES et Mines Douai ont mis des moyens humains et matériels. Cette convention s'applique en vertu de la loi sur la recherche du 18 avril 2006 qui donne la possibilité aux établissements publics d'enseignement supérieur de confier leurs activités de recherche partenariale à des structures de droit privé. Concrètement, ARMINES, avec son siège social localisé à Paris (Hors Zone), dispose de moyens humain et matériels en propres au sein du Département Technologie des Polymères et Composites & Ingénierie Mécanique de Mines Douai. ARMINES met donc à profit ses moyens humains (ingénieurs et techniciens ARMINES localisés au TPCIM) à la réalisation du projet ElastoPlast. Les missions confiées à ARMINES dans le projet ElastoPlast visent à conduire et accompagner les essais de mise en forme par fabrication additives et matériaux utilisés et/ou développés (et des caractérisations associées) avec les équipements du TPCIM. Ces missions doivent être considérées comme co-substantielles de celle de Mines Douai - TPCIM. ARMINES apportera également une aide précieuse dans la dissémination du savoir-faire par son réseau industriel d'envergure internationale et la mise en oeuvre des moyens de communication. Dans ce cadre, ARMINES et Mines Douai - TPCIM interviendront de façon conjointe dans la réalisation du projet ElastoPlast.
KU Leuven De KU Leuven is een instelling die internationale bekendheid geniet op het vlak van onderzoek en onderwijs en is met meer dan 50.000 studenten de grootste universiteit van België. De universiteit stelt bijna 10.000 mensen tewerk en kon zich voor het tweede jaar op rij de meest innovatieve universiteit van Europa noemen, zoals blijkt uit de ranking van Reuters in 2017. De Kulak, de campus van de KU Leuven in Kortrijk, maakt deel uit van een uitgebreid netwerk van wetenschappelijke samenwerkingsverbanden binnen het Vlaams gewest en op internationaal niveau, meer in het bijzonder in het kader van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. De onderzoeksgroep Renewable Materials and Nanotechnology (RMNT) onder leiding van Professor Thielemans is gevestigd op de Kulak campus en richt zich op het fundamenteel en toegepast onderzoek op (nano)materialen, met speciale aandacht voor hernieuwbaarheid. Het interdisciplinair onderzoek combineert en past kennis toe van moleculair niveau (chemie), over processing (chemische engineering), tot de evaluatie van de bekomen materialen (materiaalkunde).
Binnen het Interreg Elasto-Plast project zal de rol van de KU Leuven erin bestaan nieuwe wegen en grondstoffen voor hernieuwbare thermoplastische elastomeren (TPE’s) te bestuderen, om meer fundamentele kennis over TPE’s op te bouwen en demonstratoren te ontwikkelen die gebruikt zullen kunnen worden om TPE’s aan de industrie en het brede publiek voor te stellen.
materia Nova Het onderzoekscentrum Materia Nova werd opgericht door de Faculteit Ingenieurswetenschappen van Mons (FPMs) en de Universiteit Mons-Hainaut (UMH) in het kader van Doelstelling 1 in Henegouwen. Dit centrum opereert als autonome structuur sinds 2001. De hoofddoelstelling bestaat erin de nieuwe materialen van de toekomst te ontwikkelen, maar ook de alledaagse materialen te verbeteren, in het domein van de oppervlakken en interfaces van zowel materialen (metalen, glas,...) als polymeren (namelijk van nanocomposieten en bioplastics). Als Erkend Onderzoekscentrum in het Waals Gewest dat in aanmerking komt voor het Frans belastingkrediet Onderzoek, telt Materia Nova meer dan 80 hoogopgeleide vorsers en technici, die activiteiten in samenwerkingsverband beogen, onder meer met de ondernemingen in het Waals Gewest en in de regio Nord-Pas-de-Calais, om: (1) industriegerichte wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten uit te voeren alsook testen en analyses op alle materialen die de industrie produceert; (2) haar expertise ten dienste van de bedrijven te stellen onder de vorm van technologisch advies; (3) te helpen bij de benutting van de resultaten van het onderzoekswerk dat in Wallonië en het buitenland werd verricht.
Dankzij haar technische expertise en technologisch platform, speelt Materia Nova eveneens een centrale rol tussen het fundamenteel en het industrieel onderzoek via haar talrijke samenwerkingsverbanden met universitaire partners (UMons, ULille,...) en overheidsinstellingen in België en in Europa (Centexbel, Fraunhofer,...).
In perfecte overeenstemming met het INTERREG-TPE project, is Materia Nova erkend om haar expertise in de modificatie, processing en karakterisatie van thermoplastische elastomere materialen. We vermelden hierbij reeds uitgevoerd onderzoekswerk in samenwerking met de Universiteit van Lille 1 in het kader van mengsels van thermoplastische elastomeren uit hernieuwbare grondstoffen met hoge weerstand en bestand tegen impact of van thermoplastische elastomeren met veelvuldige vormgeheugeneigenschappen. Dit partnerschap tussen Frankrijk en België voor Materia Nova zal versterkt worden via dit INTERREG project in het kader van het ontwerp, via originele polymerisatiemethodes en/of toevoeging van nanopartikels, van nieuwe thermoplastische elastomeren met vormgeheugeneigenschappen in samenwerking met ULille 1 en KULAK of hun implementatie via 3D printing in samenwerking met URCA, ten voordele van de bedrijven uit de INTERREG zone en onder begeleiding van CENTEXBEL.

Geassocieerde partners / Partenaires associés