Projectleider / chef du projet

centexbel logo Het Belgisch technisch en wetenschappelijk centrum voor de textiel- en kunststofverwerkende industrie, CENTEXBEL, wil de competitiviteit van de Belgische textielbedrijven en kunststofverwerkende bedrijven bevorderen door aansporen tot en ondersteunen van innovatie.
Als één van de grootste Europese onderzoekscentra voert CENTEXBEL vijf activiteiten uit die elkaar versterken: toegepast onderzoek & ontwikkeling, testing en certificatie, kennisverspreiding en normalisatie.
De geaccrediteerde laboratoria van CENTEXBEL (BELAC ISO/IEC 17025) voeren een volledige reeks textiel- en kunststoftests uit. Met zijn semi-industriële pilootlijnen voor product- en procesontwikkeling begeleidt CENTEXBEL bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe, originele en succesvolle nicheproducten en/of toepassingen van nieuwe technologieën.

In het kader van dit INTERREG-project, wordt op het applicatieplatform, waar verschillende verwerkingstechnieken voorhanden zijn (spuitgieten, textielextrusie, 3D printen, ... ), nagegaan hoe de (eerste en tweede generatie) thermoplastische elastomeren verwerkt kunnen worden. Daarenboven worden alle relevante testen uitgevoerd op de kunststoffen. In het kader van dit project dragen deze analyses bij tot de verdere kennisverwerving over de relatie tussen morfologie, procescondities en producteigenschappen van thermoplastische elastomeren.
CENTEXBEL heeft een internationaal en sector overschrijdend netwerk met diverse onderzoeksinstellingen, universiteiten, bedrijven en gespecialiseerde leveranciers. In het kader van dit INTERREG-project, voert CENTEXBEL ook de algemene coördinatie uit.

https://www.centexbel.be/nl

Partners / Partenaires

Université de Lille In samenwerking met de grandes écoles ontwikkelt de Rijksuniversiteit van Lille de nationale onderzoeksorganisaties, het universiteitshospitaal van Lille en het Institut Pasteur van Lille de onderzoeks-en technologische of service-innovaties op hoog niveau door middel van grote projecten wetenschappelijke en technologische middelen en partnerschappen met sociaal-economische en culturele spelers (bedrijven, stichtingen, verenigingen, gemeenschappen).

Uitmuntendheid vormt de basis van zijn ambitie. Het geïmplementeerde beleid streeft naar versterking van het continuum tussen disciplinair en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek, in lijn met belangrijke maatschappelijke uitdagingen en partnerschaponderzoek met sociaal-economische actoren. De Universiteit van Lille ontwikkelt zijn projecten in een internationaal onderzoekskader, met name met Noord-West Europa en met tal van partners over de hele wereld.

De universiteit van Lille is multidisciplinair, de kwaliteit van zijn onderzoek wordt erkend door projecten, waaronder laboratoria en uitrustingsstukken. Daarnaast ondersteunt het de opkomst van nieuwe thema's om de ontdekkingen en uitvindingen van morgen mogelijk te maken. In het kader van het Interreg ELASTOPLAST-project zullen UCCS (Unité de Catalyse et Chimie du Solide)-onderzoekers gespecialiseerd in polymerisatiekatalyse de tweede generatie thermoplastische elastomeren ontwikkelen met de ondersteuning van specialisten in de karakterisering van geavanceerde polymeermaterialen van de UMET (Materials and Transformations Unit ).

https://www.univ-lille.fr/
Université de Reims Champagne - Ardenne In het kader van het Elasto-Plast project, draagt de Universiteit van Reims Champagne-Ardenne bij via haar Laboratorium voor Engineering en Materiaalkunde (LISM / EA 4695). Dit lab werd opgericht in januari 2012 en kan rekenen op docenten-vorsers waarvan het onderzoekswerk zich toespitst op de ontwikkeling, de processing en de analyse van materialen en hun eigenschappen. Alle onderzoeksniveaus komen aan bod, van nanomaterialen tot tools en alledaagse materialen. Dankzij het multidisciplinair karakter van de leden van het LISM, kunnen ook andere domeinen aan bod komen, zoals agro- en biomaterialen, metalen, polymeren en composieten, en kan het lab ook instaan voor de evaluatie van hun fysische en mechanische kenmerken alsook hun chemische reactiviteit.

In het kader van dit project, zal het LISM dus zijn expertise en materiële middelen leveren die nodig zijn om de functionele eigenschappen van de grondstoffen en gefabriceerde producten te kenmerken en om de verbanden tussen structuur/eigenschappen/processen te begrijpen.
Bovendien werkt het LISM in associatie met het FabLab « Smart Materials » van het Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs van Charleville-Mézières, dat beschikt over de middelen en competenties voor additive manufacturing.

In het kader van het Elasto-Plast project, zal de Fused Deposition Modelling (FDM) technologie gebruikt worden voor de processing van eerste en tweede generatie elastomeren. Bovendien onderhoudt het LISM nauwe contacten met het lokaal industrieel weefsel en heeft het samenwerkingsverbanden met meerdere ondernemingen in de regio en in naburige regio’s.

http://www.univ-reims.fr/
http://www.univ-reims.fr/lism


Imt lille-douai IMT Lille Douai is een hogeschool voor ingenieurswetenschappen en een onderzoekscentrum dat 5 departementen omvat, onder meer het departement TPCIM (Polymeer- en Composiettechnologie en Mechanische Engineering). Het departement TPCIM is een multidisciplinair team voor fundamenteel en toegepast onderzoek dat is samengesteld uit docenten-vorsers, ingenieurs, technici en een administratieve dienst. De activiteiten spitsen zich toe op de optimalisatie van de verwerking/processing van polymeren (biopolymeren inbegrepen) en van hun functionele eigenschappen voor diverse toepassingsdomeinen van de kunststofverwerking. Het TPCIM kan bogen op een in Frankrijk ongeëvenaard technologisch platform dat het merendeel van de technologieën voor de verwerking/processing van polymeren op industriële schaal omvat (modulaire dubbelschroefextruders, extrusie-blow moulding lijnen, spuitgietplatform voor diverse materialen, 3D printers, enz...) alsook specifieke middelen voor de karakterisatie van polymere materialen (mechanische, thermomechanische, reologische, thermische, structurele eigenschappen, enz....).
De bijdrage van het TPCIM tot het Elasto-Plast project heeft voornamelijk betrekking op de evaluatie van de verwerkbaarheid via additive manufacturing (FreeFormer projectietechnologie van gesmolten microdruppels) van de 1ste en 2de generatie thermoplastische elastomeren die in het project gebruikt en/of ontwikkeld worden en van de resulterende functionele prestaties.

Armines L'Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels (ARMINES) is een contractuele onderzoekstructuur (vereniging, wet van juli 1901) en partner van vooraanstaande Hogescholen voor Ingenieurswetenschappen (waaronder de instelling Ecole Des Mines de Douai). Het doel van de vereniging is onderzoek gericht op de industrie. Via een overeenkomst ondertekend met de Franse Staat in 1972 (Ministerie van Industrie) en bilaterale akkoorden met elke partnerschool onder toezicht van het Ministerie van Industrie, heeft ARMINES gemeenschappelijke onderzoekscentra opgericht met diverse hogescholen voor ingenieurswetenschappen (waaronder de hogeschool Ecole des Mines de Douai). ARMINES is dus verbonden met Mines Douai via een overeenkomst waarvan het doel erin bestaat een gemeenschappelijk onderzoekscentrum te organiseren waarbinnen ARMINES en Mines Douai menselijke en materiële middelen hebben ingezet. Deze overeenkomst is van kracht uit hoofde van de wet op het onderzoek van 18 april 2006 die aan publieke instellingen van hoger onderwijs de mogelijkheid biedt om hun onderzoeksactiviteiten in samenwerkingsverband aan privaatrechtelijke structuren toe te vertrouwen. Concreet betekent dit dat ARMINES, met zijn maatschappelijke zetel gevestigd in Parijs (buiten de regio), over eigen menselijke en materiële middelen beschikt binnen het Departement Polymeer- en Composiettechnologie & Mechanische Engineering van Mines Douai. ARMINES benut dus haar menselijke middelen (ARMINES ingenieurs en technici werkzaam op het TPCIM) voor de uitwerking van het Elasto-Plast project. De aan ARMINES toevertrouwde opdrachten binnen het Elasto-Plast project zullen de sturing en de begeleiding van de verwerkingstesten via additive manufacturing en de gebruikte en/of ontwikkelde materialen (en bijhorende karakterisatie) met behulp van de apparatuur van TPCIM omvatten. Deze opdrachten moeten als co-substantieel aan deze van Mines Douai – TPCIM beschouwd worden. ARMINES zal eveneens een waardevolle bijdrage leveren in de verspreiding van de kennis via zijn internationaal industrieel netwerk en het inzetten van de nodige communicatiemiddelen. In deze context, zullen ARMINES en Mines Douai - TPCIM gezamenlijk optreden om het Elasto-Plast project tot een goed einde te brengen.
KU Leuven De Renewable Materials and NanoTechnology (RMNT) onderzoeksgroep aan de KU Leuven (Campus Kulak Kortrijk) voert zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar de ontwikkeling van (nano)materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen. We bekijken hernieuwbaarheid hierbij in de breedst mogelijke zin waarbij gerecycleerde petroleum-gebaseerde polymeren ook aanzien worden als een hernieuwbare grondstof. Onze interdisciplinaire onderzoeksgroep laat ons toe om kennis te gebruiken en te vergaren van het moleculaire niveau (chemie) over verwerking (chemische ingenieurstechnieken) tot het karakteriseren van de uiteindelijke materialen (materiaalkunde), met een constante interactie tussen de verschillende niveaus. Dit laat een doorgedreven grondstof- en materiaaloptimalisatie toe.
De onderzoeksgroep wordt geleid door Prof. Wim Thielemans en heeft een groot aantal gespecialiseerd appratuur tot zijn beschikking die gebruikt worden voor onderzoek en dienstverlening met industriële partners. Deze omvatten bijvoorbeeld elementaire analyse om de atomaire compositie van polymeren te bepalen, GPC voor het bepalen van moleculaire gewicht van polymeren, Small en Wide Angle X-ray Scattering voor polymeer kristalliniteit en oriëntatie in kaart te brengen, X-ray Photoelectronen Spectrocopie voor het bepalen van de chemische compositie van oppervlakken wat enorm belangrijk is bij verlijming en aanhechtingen, en trekbanken voor mechanische karakterisatie van materialen.
In het kader van dit INTERREG-project, werken wij op twee fronten: Enerzijds wordt gekeken naar de link tussen de interne morfologie en structuurvorming van commerciële thermoplastische elastomeren (TPEs) en hun macroscopisch mechanisch gedrag. Deze kennis zal dan gebruikt worden om bestaande TPEs te optimaliseren en eigenschappen aan te passen aan de gewenste toepassing. Anderzijds werken we aan de ontwikkeling van nieuwe TPEs op basis van hernieuwbare grondstoffen.
De RMNT onderzoeksgroep heeft een breed internationaal netwerk dat ondersteund wordt door lopende samenwerkingen met universiteiten en onderzoeksinstellingen, de buitenlandse ervaring van Prof. Thielemans, de internationale medewerkers binnen de onderzoeksgroep, en actieve deelname aan allerlei internationale congressen, workshops en sturingscomités van wetenschappelijke organisaties (e.g. Belgian Polymer Group, Royal Society of Chemistry, American Chemical Society).

https://www.kuleuven-kulak.be/RMNT
logo material nova Het onderzoekscentrum Materia Nova werd opgericht door de Faculteit Ingenieurswetenschappen van Mons (FPMs) en de Universiteit Mons-Hainaut (UMH) in het kader van Doelstelling 1 in Henegouwen. Dit centrum opereert als autonome structuur sinds 2001. De hoofddoelstelling bestaat erin de nieuwe materialen van de toekomst te ontwikkelen, maar ook de alledaagse materialen te verbeteren, in het domein van de oppervlakken en interfaces van zowel materialen (metalen, glas,...) als polymeren (namelijk van nanocomposieten en bioplastics). Als Erkend Onderzoekscentrum in het Waals Gewest dat in aanmerking komt voor het Frans belastingkrediet Onderzoek, telt Materia Nova meer dan 80 hoogopgeleide vorsers en technici, die activiteiten in samenwerkingsverband beogen, onder meer met de ondernemingen in het Waals Gewest en in de regio Nord-Pas-de-Calais, om: (1) industriegerichte wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten uit te voeren alsook testen en analyses op alle materialen die de industrie produceert; (2) haar expertise ten dienste van de bedrijven te stellen onder de vorm van technologisch advies; (3) te helpen bij de benutting van de resultaten van het onderzoekswerk dat in Wallonië en het buitenland werd verricht.
Dankzij haar technische expertise en technologisch platform, speelt Materia Nova eveneens een centrale rol tussen het fundamenteel en het industrieel onderzoek via haar talrijke samenwerkingsverbanden met universitaire partners (UMons, ULille,...) en overheidsinstellingen in België en in Europa (Centexbel, Fraunhofer,...).
In perfecte overeenstemming met het INTERREG-TPE project, is Materia Nova erkend om haar expertise in de modificatie, processing en karakterisatie van thermoplastische elastomere materialen. We vermelden hierbij reeds uitgevoerd onderzoekswerk in samenwerking met de Universiteit van Lille 1 in het kader van mengsels van thermoplastische elastomeren uit hernieuwbare grondstoffen met hoge weerstand en bestand tegen impact of van thermoplastische elastomeren met veelvuldige vormgeheugeneigenschappen. Dit partnerschap tussen Frankrijk en België voor Materia Nova zal versterkt worden via dit INTERREG project in het kader van het ontwerp, via originele polymerisatiemethodes en/of toevoeging van nanopartikels, van nieuwe thermoplastische elastomeren met vormgeheugeneigenschappen in samenwerking met ULille 1 en KULAK of hun implementatie via 3D printing in samenwerking met URCA, ten voordele van de bedrijven uit de INTERREG zone en onder begeleiding van CENTEXBEL.

Geassocieerde partners / Partenaires associés